Friday, 23 March 2018

tm[ aivSi[ n[ ?
 
     am[, nvi mkinmi> rh[vi aiv) gyi> hti>. simin gi[qvie gyi[ hti[. nv& mkin, a[k b[D$m, D^i[e>g$m an[ (kcn siY[n&> ht&> an[ fAT< fli[r pr ht&. D^i[e>g$mn) biÃkn) m[enri[D trf pDt) ht). upri>t #iN[y bij&a[Y) K&Ãl) T[r[sn) (vSiL j³yi viprvi mLt) ht). an[, am[ agiu ¶yi> rh[ti> hti> t[n) srKimN)a[ ai a[(ryi Sh[rn) g)cti an[ T^i(fkn) Bigdi]D vgrni[ Si>t (rhiyS) eliki[ hti[. vF&mi>, h&> yi> kim krti[ hti[ t[ fimi< k>pn)n) sieT ai[(fs pN ai a[(ryiY) tÑn nJk pDt) ht) a[Tl[, rs)lin[ ph[l) m&likitmi> j ai mkin ps>d aiv) gy&> ht&.

      n)c[ g\iuºD fli[r pr, mkin mi(lk j[ r[Ãv[ni[ a[k (rTiyD< (T(kT kl[kTr hti[ a[ an[ a[n) b)Jvirn) pRn) b>n[ a[kli> j rh[ti> hti>. vh[l) svir[ h&> an[ rs)li m[en ri[Dni sk<l s&F) mi[(n<>g vi[k kr) prt aivti> t[ smy[ rÃ[v[ni[ a[ (rTiyD< (T(kT kl[kTr d)niniY khir k>piuD g[T pis[ni a[N[ bniv[li bg)cin[ kyir[k piepY) piN) Ci>Tti[ ti[, kyir[k ¼ÃiiºT`sni> k&>Diai[n) sif sfie krti[ Ô[vi mLti[. d)niniY khirn) pRn) di(mn) pN, a[ smy[ bg)cini ki[n<r pr m&k[li (h>ckimi> b[s) rh[l) Ô[vi mLt).

      d)niniY khirni[ drri[j vh[l) svirni[ ai (nRyk\m hti[ an[ Ày&(n(spi(lT)n&> piN) jt& rh[t& Ryi> s&G) f&lCi[D an[ bg)cin) a[n) Kimi[S d&(nyimi> a[ Ki[viy[li[ rh[ti[.di(mn) bg)cini ki[n<r pr aiv[li z&limi> b[s), Yi[D) Yi[D) vir[ f&lCi[D an[ bg)cin) sir s>BiL kr) rh[li pi[tini (rTiyD< (T(kT kl[kTr p(tn[ an[ Yi[D) Yi[D) vir[, k>piuºD g[Tn) bhir Sh[r trf jti m[en ri[Dn) (dSimi> vh[l) svir[ Ak&l[ je rh[li> mis&m bµci>ai[n[ udis njr[ Ô[yi krt) ht). d)niniY khirn) b)Jvirn) pRn) di(mn) u>mrmi> a[niY) ds[k vP<Y) vFir[ nin) ht). an[, amir) j[m a[mn[ pN ki[e s>tin n ht&>...! 
 
      am[ ¶yi> rh[ti> hti> a[ ki[li[n)Y) #iN[k (m(nTni vi[(k>g (DATºs[, m[en ri[D pr Ày&(n(spi(lT)n) s)T) bsi[n&> siFirN kxin&> bsATi[p ht&>. svir[ nv vi³yin) aispis m[en ri[Dni a[ bsATi[pY) Sh[rni alg alg (vAtiri[mi> rh[ti kimdiri[n[ le aivt) fimi< k>pn)n) p)Li klrn) bs mn[ (pk ap krt) an[ mi>D) si>j[, AT^)TlieTi[n) b_i)ai[ni[ p)Li[ p\kiS Dimrn) sDkni kiLi giQ a>Fkir upr f[livvi ligti[ Ryir[ t[ j bsATi[p pr utir), bik)ni kimdiri[n[ utirvi k>pn)n) bs Sh[r trf p&rpiT Bigt). 
 
      f[b\&air) m(hnini C[Ãli aqvi(Dyini (dvsi[ psir Ye rhyi hti. p>dr (dvs mi[D) (vdiy Ye rh[l) q>D)n) asr hvimi>Y) F)m[ F)m[ ai[C) Ye rh) ht).GNi (dvsi[n) a[kFir) q>D) an[ vidLCiyi vitivrN pC) aismin, aij[ Yi[D&> s&k&> an[ sif d[Kit& ht&. vh[l) svirY) S$ Yy[l) tijg) si>jni smy[ pN uOmisBr lig) rh) ht). sDki[ pr AT^)TlieTi[ an[ di]Dti T^i(fkn) b_i)ai[ni[ p\kiS piCli (dvsi[ krti> vFir[ t[j ligti[ hti[. an[, b>F bir)ai[ni ¾Ãy& f\i[AT[D ³lismi>Y) D^i[e>g$mn) (dvili[ an[ s)l)>g pr (vK[rie rhyi[ hti[. s&yi<At smyn) K&Æn&mi si>j smi¼t Ye rh) ht) an[ kim pr gy[li miNsi[ rAti prY) Gr trf prt je rhyi hti. 
 
      h&> svir[ fimi< k>pn)n) mir) Ô[b upr (nkL) jti[ an[ Gr[ (rT<n aivti> s&F)mi> ri(#ini aiq nv vig) jti hti. kyir[k kim ai[C& hi[y ti[ si>jni klik b[ klik vh[li Gr[ aivvi mLt&> ht&. l³n pC)ni, S$aitni (dvsi[mi> ai r)t[ aiKi[ (dvs Gr[ a[kli rh) smy psir krvini[ rs)lin[ K&b k>TiLi[ aivti[ hti[. a[n&> a[k m&²y kirN a[ ht&> k[, l³n pC)ni sit[k vPi[< bid pN amir[ Ryi> ki[e s>tin Yy&> n ht&>. a[ni l)F[ t[ stt udis an[ gmg)n rhyi krt) ht). F)r[ F)r[ smy jti> ai d&Kd bibt[ a[N[ mnY) smiFin kr) l)F&> ht&> an[ upr uprY) K&S d[Kivini[ t[ p\yRn krt) ht).
 
      ah)> ai nvi a[(ryimi> rh[vi aiÄyi> pC)>ni (dvsi[mi>, m[> Ô[y&> k[ rs)lini AvBivmi> Yi[D&>k p(rvt<n hv[ aiv) rhy&> C[. agiu h&> Ô[b prY) prt frti[ t[ (m(nT[Y) j ki[ek n[ ki[ek bibt[ t[n) f(ryidi[ cil& Ye jt) ht).pr>t& hv[ t[n) f(ryidi[ GN) ai[C) Ye rh) ht). agiu lgBg dr[k vitmi> t[ nkiriRmk viti[ j kyi< krt) ht) an[ nin) nin) vitmi> g&As[ Ye jt) ht) t[n[ bdl[ hmNi>Y) t[ vFir[ Si>t an[ ain>(dt rh[vi lig) ht).rs)lini ai bdliy[li Av$pn&> mn[ s&Kd aiÅcy< Yyi krt&> ht&>.a[ni Jvnmi> ki[N ÔN[ ai f[rfiri[ ki[N[ kyi< hS[ ? a[ p\Ån mn[ stt Yyi krti[ hti[. 

      rs)lini bdliy[li AvBivn&> kirN bh&> jÃd) mn[ ÔNvi mL) gy&>.a[k (dvs rs)lia[ j a[ bibt[ mi[kLi mnY) mn[ vit kr).h&> ¶yir[ Ô[b pr gyi[ hi[y Ryir[ di(mn) avir nvir amiri mkinmi> aivt) rh[t). amiri k&T&>b)ai[n), miri Ô[b an[ pgirY) le amiri simiJk r)t(rviÔ[ s&F)n) bF) viti[mi> a[ K&b rs l[t) ht) an[ kyir[k rs)lin[ kimmi> pN mdd krt) ht). S$aitmi> di(mn)n) ai p\kirn) stt p&CprsY) rs)li mni[mn g&As[ Ye nv<s Ye jt) ht).pr>t& s>tin vgrni amiri di>pRy Jvnmi> Bgvin p\Ry[ p&r) ~¹Fi riK) tNivY) k[m K&S rh[v& a[n) srL smj di(mn) aipvi lig) RyirY) a[ni p\Ry[ni[ rs)lini[ mni[Biv bdlie gyi[ hti[.

      ai a[k C[Ãl) vitn[ kirN[ amiri b>n[ vµc[ hv[ zGDi ai[Ci YE gyi hti an[ amiri di>pRy Jvnmi> Yi[Di vPi[< ph[li>n) tijg) prt aiv) rh) ht).ai bdliy[l s>Ô[gi[ di(mn)ni umdi 'AvBiv" ni kirN[ j Yyi hti a[v&> h&> Birp&v<k rs)lin[ kh[vi li³yi[ hti[. ¶yir[ rs)lin[ viAt&SiA#imi> dQ (vÅvis hti[.a[n[ kirN[ a[ sGLi[ yS amiri nvi mkinn[ aipt) ht). Ô[ k[, h&> a[v) ki[e bibtmi> minti[ n hti[. a[Tl[ amir) b>n[ vµc[ kyir[k (ndi[<P mÔk mAt) an[ Brp&r K[>ctiN Yyi krt) ht). j[mi>, an[k p\yRni[ krvi Cti> pN, dr[k vKt[ biJ rs)li j Jt) jt) ht).

      q>D) (vdiy le rh) ht) an[ grm)ni nvi (dvsi[ aiv) gyi hti. nv&> mkin amn[ mifk aiv) gy&> ht&. mkin mi(lk d)niniY khir siY[ hiy - hli[ (sviy Bi³y[ j ki[e (vPy pr mir[ (vS[P vit Yt) ht). mn[ rs)lia[ kh[l&> k[ a[ K&bj Fi(m<k Äy(kt hti. a[mn[ p&Ô piqni[ an[ f&l Ci[D uC[rvini b[ m&²y Si[K hti. j[ b>n[mi>Y) ki[e a[kni[ pN mn[ Si[K n hti[. upri>t vh[l) svir[ f&lCi[Dn) sir s>BiL bid a[ m[en bÔrmi> aiv[li Bgvin (vÅvniYni m>(dr[ jti rh[ti hti.a[Tl[ amir) vµc[ bh& cci< Yt) n ht). pr>t& di(mn) siY[, rs)lin) hijr) k[ g[rhijr)mi> drri[j vitc)t Yt) rh[t) ht). 
 
      h&> Ô[b pr jvi (nkLti[ hi[u Ryir[ k[ mi[D) si>j[ prt aiv&> t[ smy[ di(mn) a[ni (crp(r(ct (Amt siY[ mn[ avÆy mLt) rh[t).mir) siY[ vit krvin) ki[e tk h>m[Si> t[ Si[Ft) hi[y a[v&> mn[ stt li³yi krt&> ht&>. kyir[k ki[e kirNsr Gr[ aivvin&> mir[ mi[D&> Yy&> hi[y Ryir[ pN ÔN[ mir) rih Ô[t) hi[y a[m a[ z&limi> b[q[l) Ô[vi mLt) ht). miri p\Ry[ni di(mn)ni ai si[fT ki[n<rY) mn[ stt aiÅcy< Yyi krt&> ht&>. a[n[ kirN[ h&> kÃpnin) r>g)n d&(nyimi> Ki[viy[li[ rh[ti[ hti[. nvi mkinmi> rh[vi aiÄyin[ hj& Yi[Di m(hni Yyi hti an[ a[k aºy A#i) k[ j[n&> miri Jvnmi> ki[e Kis AYin n ht&> t[ miri mn upr F)r[ F)r[ kbÔ[ jmiv) rh) ht)..!

      a[k (dvs ai[(fs[Y) h&> vh[li[ Gr aiv) gyi[ hti[. rs)li ke>k Kr)dvi nJkni Si[p)>gmi> ge hi[e Gr[ hijr n ht). a[n) di(mn)n[ Kbr ht). a[Tl[ mn[ mLvi amiri mkinmi> aiv) ge.agiu kyir[y rs)lin) g[rhijr)mi> t[ ai r)t[ aiv) n ht).
 
mn[ kh[ : 'aiv) gyi..!"
 
m[> khy&> : 'hi, aiv) gyi[..!"
 
'b[n, nY)..!"
 
'ni.., a[ bÔr ge C[..!"
 
     a[N[ aij&bij& njr kr). a[ mn[ kek kh[vi mi>gt) ht). miri (sviy b)j&> ki[e hijr ti[ nY)n[, a[n) Kitr) kr). drviÔ trf vir>vir Ô[vi lig)>. an[, - 
 
      'mir[ tmn[ a[k vit kh[v) C[..! -" di(mn)n&> viky p&$> Yiy a[ ph[li> n)c[ g[T K&lvini[ avij Yyi[. t[n&> ¹yin t[ trf gy&>. rs)li aiv) ge ht). t[n[ aivt) Ô[e t[ tRxN c&p Ye ge. mn[ Kbr pD) ge k[ rs)lin) hijr)n[ kirN[ a[ c&p Ye ge C[. Ô[ k[, rs)lin&> ¹yin amir) trf n ht&>. t[Y) ki[e Kis (c>tin&> kirN n ht&. di(mn) aF&$> viky Ci[D) zDpY) pgY)yi> utrvi lig). a[n[ s)D) utrt) Ô[e rs)li bi[l) : 'mis) ke kim ht&>..?" 
 
      'ni..r[, a[ ti[ h&> amAt) j upr aiv) ht)..!" a[Tl&> kh[ti> j a[ bik)ni> pg(Yyi> zDpY) utr) ge. di(mn) ti[ jt) rh) pN, a[ni aF&ri rh[li viky[ mn[ asm>jsmi> m&k) d)Fi[. di(mn) S&> kh[vi mi>gt) ht), a[ (vS[ miri mnmi> ÔtÔtni an[k svili[ uqvi li³yi. an[k S>kiai[ umDt) rh). mir) b[c[n) hv[ vFvi lig). Ô[ k[, ch[ri upr AvAYti FirN krvini[ m[> p\yRn cil& ri²yi[. jÀyi bid rs)li b[D$mmi> je trt j s&e ge. (pr)yDmi> hi[viY) t[ Yi[D) aAvAY d[Kit) ht). di(mn)n) aF&r) vit[ mn[ b[c[n kr) d)Fi[ hti[ an[ t[n[ l)F[ mi[D) rit s&F) pDKi> Gsvi Cti> mn[ u>G aiv) nh).

     a[ pC) b[ #iN (dvsi[ zDpY) psir Ye gyi. di(mn) mn[ kek Kis vit kh[vi mi>gt) ht). a[ vit k[v) hi[e Sk[ t[n) mn[ stt e>t[Ôr) Yt) ht). pN rs)lin) hijr)n[ kirN[ vit aigL vFt) n ht). a[ h&> smJ gyi[ hti[. a[Tl[ rs)li Gr[ hijr n hi[y a[v) a[k tkn), a[vi ki[e smyn) h&> an[ di(mn), am[ b>n[ citk njr[ rih Ô[vi li³yi>. sd\ns)b[ a[vi[ mi[ki[ mn[ b[ (dvs pC) t&r>t j mL) gyi[. a[k bpi[r[ rs)lia[ mn[ fi[n kr) jNiÄy&> k[, aij[ t[ m[en bÔrmi> Si[p)>g miT[ jvin) C[. 
 
     h&> aivi ki[e mi[kin) rihmi> j hti[. ai[(fsmi> mi$> kim zDpY) ptiv) h&> vh[li[ Gr aiv) gyi[. aij[ m[> mni[mn (nÅcy kr) l)Fi[ hti[ k[ gm[ t[m kr)n[ a[ aF&r) vit (vS[ di(mn)n[ p&C) j niKv&>. a[ni mnmi> a[v) t[ ke vit C[ j[ mn[ a[klin[ j t[ kh[vi mi>g[ C[ t[ ÔN) l[v). a[vi (vciri[ krti[ h&> di(mn)n) rih Ô[vi li³yi[. an[, s)D) pr ki[ekni cDvini[ pgrv Yyi[. mir) FirNi (blk&l sic) pD). di(mn) aiv) rh) ht).h&> uBi[ Yiu a[ ph[li> j birN[ Tki[ri pDyi. m[> drviÔ[ Ki[Ãyi[. sim[ di(mn) j ht). bh&> zDpY) pg(Yyi> cDviY) a[ jri hi>f) rh) ht)..!
 
'aij[ vh[li aiv) gyi, nh)..?" a[N[ siD)ni pivlY) kpiL prni prs[vi[ l&Cti> mn[ p&Cy&>.
 
'hi, aij[ kim ai[C& ht&>..a[Tl[..!" m[> a[ni p\Ånni[ jvib ai¼yi[.
 
    h&> jvib aip) rhyi[ hti[ pN mi$> smg\ (c_i di(mn)a[ aF&r) m&k[l vitn[ ÔNvi Äyik&L Ye rhy&> ht&. kyir[ di(mn) a[ (vS[ vit S$ kr[ a[n) mn[ tiliv[l) Yvi lig). Yi[D)vir aim t[m Ô[yi pC) di(mn)a[ F)m[Y) p&Cy&> :
'h&> tmn[ a[k vit kh[vi aiv) C&>. tmn[ mir) vit gmS[ k[ nh)> t[n) Kbr nY). pN, b[ #iN (dvs (vcir)n[ pC), Ô[ tmn[ q)k lig[ ti[ jvib aipÔ[...!" 
 
     vitn[ gi[L gi[L f[rvvin) a[n) ai r)tY) mn[ vFir[ b[c[n) an[ Äyik&Lti Yvi lig).a[v&> t[ S&> kirN hS[ k[, ai A#i) aim f[rv) f[rv)n[ mn[ (vmisNmi> m&k) rh) C[. S&> miri k[ rs)lini a>gt Jvn (vS[ ki[e a[v) vit C[ k[ pC) b)j&> ki>e..? mn[ hv[ b[c[n) vFvi mi>D).

     h&> hj&> (vcirti[ j hti[ Ryi> di(mn)a[ F)m[Y) bi[lvin&> S$ ky&<. 'aijY) ds[k mis ph[li> amiri a[kni a[k d)kri jyn&> ri[D akAmitmi> avsin Yy&> ht&>. ai ~ivN misn) aiqm[ a[n) p\Ym p&·y(t(Y aiv[ C[. a[n) yidmi>, a[ (dvs[[ amiri vtnni gim[ Ak&lni gr)b biLki[n[ (t(Y Bi[jn aipvin&> am[ nkk) ky&< C[, an[ tmn[ ai vit a[Tli miT[ Kis kh&> C&> k[, amiri[ (dkri[ jy (blk&l tmiri j[vi[ j hti[. a[ j r>g. a[j bi[lcil, uqvi b[svi bF) r)t[ tm[ miri (dkri jy j[vi ligi[ Ci[. ÔN[ a[ni[ nvi[ avtir..! 

di(mn) sDsDiT bi[l) ge. pC) Åvis l[vi Yi[D&> aTk) an[ um[y&< - 

    '¶yirY) tm[ ah)> rh[vi aiÄyi Ci[ an[ tmn[ Ô[yi C[ RyirY) mn[ miri[ (dkri[ jy mL) gyi[ hi[y a[v&> lig[ C[..! jyni g&jr) gyi pC) a[ni (pti vFir[ g>B)r Ye gyi C[. a[mn&> aiK&> Jvn j bdlie gy&> C[. tm[ amir) siY[ aivSi[ ti[ a[mn[ K&b si$> ligS[..! ti[ tm[, aivSi[n[..?" - 

    tm[ b[ #iN (dvsmi> ai a>g[ (nN<y le mn[ kh[Ô[. ai vit rs)lin) hijr)mi> krv) sir) n ht). kirN, aiv) bibtmi> A#i)ai[ K&b S>kiS)l hi[y C[. a[Tl[ hil p&rt&> a[n[ kS&> kh[ti nh)...!" 
 
     'bs, rs)li aivt) hS[[, h&> ÔU> C&>." - kh[ti> j a[ sDsDiT pg(Yyi> utr) ge. s)D) pr pg(Yyi> utrt) di(mn)ni pgrKi>ni avijni pDGi miri mnmi> kyi>y s&F) pDti rhyi. a[ pDGiai[ni avij vµc[ h&> p¸Yrn) mifk (d³m&Q Ye uBi[ rh) gyi[...!

- b).a[m.prmir
D) - 7/3, J.e.b).ki[li[n),
gi>F)ngr T)p)a[s - 382 041

Wednesday, 31 July 2013


 
વરસાદ 
ગઈ કાલે આખી રાત વરસાદ પડ્યો
જાણે વાદળોને અપાઈ હોય ખાસ કામગીરી
બધું જ સાફ કરી નાખવાનું
ચોખ્ખું ચણાક કરી દેવાનું
ધૂળ કચરો ગંદકી, બધુજ વહી ગયું....!
વ્રુક્ષો મેદાનો અને ખુલ્લાં ખેતરો
પહેલાં થી વધારે સાફ થઇ ચમકવા લાગ્યાં
ચમકવા લાગ્યાં ઘર રસ્તાઓ  અને
મોટી મોટી કેટલીયે ઈમારતો
પણ,
જે લોકો પાસે રહેવા ઘર ન હતાં
એ લોકો નું શું થયું હશે ... ?

- બી.એમ.પરમાર / 01/08/2013Thursday, 25 October 2012


ધર્મ : નવી દૃષ્ટીએ / – સ્વામી શ્રી. સચ્ચીદાનંદજી

          પ્રશ્ન : આપણાં શાસ્ત્રોમાં આત્માની શુદ્ધી, મનની શુદ્ધી, વીચારોની શુદ્ધી વગેરે પર બહુ ભાર મુકાયો છે. પરંતુ કોઈ શાસ્ત્રમાં એમ કેમ નથી લખ્યું કે અલ્યા, કપડાં ચોખ્ખાં પહેરો, ઘર ચોખ્ખાં રાખો, આંગણાં સ્વચ્છ રાખો, શેરીમાં ગંદકી ના કરો, જ્યાં ત્યાં ઉકરડા ના કરો , ગમે ત્યાં ના થુંકો. ઝાડો–પેશાબ વગેરે કરવાની કોઈ શાસ્ત્રોક્ત વીધીઓ કેમ નથી ?
     ઉત્તર : બહુ મહત્વનો અને મુદ્દાનો પ્રશ્ન પુછાયો છે. આપણે ત્યાં જેટલી વાર પવીત્ર શબ્દ વપરાયો છે તેટલો બીજે ભાગ્યે જ ક્યાંય વપરાયો હશે. છતાં પવીત્રતા અને અસ્વચ્છતા બન્ને સાથે સાથે આનંદથી ચાલતાં રહે છે; કારણ કે પવીત્રતા અને અસ્વચ્છતાને ગાઢ મૈત્રી થઈ ગઈ છે. પવીત્રમાં પવીત્ર મન્દીરમાં એટલી જ અસ્વચ્છતા જોવા મળશે. આટલાં અસ્વચ્છ ધર્મસ્થાનો બીજે ભાગ્યે જ જોવા મળશે.
     મંદીરો પવીત્ર છે, ભગવાન પવીત્ર છે; પણ પુજારીઓ અસ્વચ્છ જોવા મળશે. ખાસ કરીને ઉપરથી દુરથી પ્રસાદ ફેંકનારાનાં  વસ્ત્રો મેલાં અને કેટલીક વાર તો ગન્ધ મારતાં જોવા મળશે. સતત નહાતા રહેવાથી તથા પાણીમાં પગ પલળતા રહેવાથી પગમાં ચીરા પડી ગયેલા જોવા મળશે. જો કે આવું બધે નથી હોતું; પણ જે સૌથી વધુ આભડછેટ રાખનારા અને પોતાને સૌથી વધુ પવીત્ર માનનારા લોકો છે તેમની આવી સ્થીતી ઘણી જગ્યાએ જોવા મળશે.
     આમ થવામાં અનેક કારણોની સાથે વીપુલ સામગ્રીથી પુજા–અર્ચન કરવું એ પણ એક કારણ છે. બીજા ધર્મો કશી સામગ્રી વીના જ પ્રાર્થના વગેરે કરે છે, જ્યારે આપણે વીપુલ સામગ્રીથી પુજા–અર્ચન કરીએ છીએ, જેમાં અબીલ–ગુલાલ, કંકુ, ચન્દન, ચોખા, દુધ, ગોળ, ઘી, પુષ્પો,  દહીં  વગેરે ઘણી સામગ્રી વપરાય છે. આ બધી સામગ્રી ગમે ત્યાં વેરાય છે, જેથી અસ્વચ્છતા વધે છે. દુધ–દહીં વગેરે પદાર્થો ચઢાવવાથી પણ અસ્વચ્છતા વધે છે. અસ્વચ્છતા અને ઘોંઘાટનો મેળ જામે છે. આ બધાને કોણ રોકે ? કોણ અળખા થાય ?
     હું જ્યારે કેન્યા ગયો હતો ત્યારે ત્યાં નવી નવી ગાયો આવેલી, જે બહુ દુધ આપતી. આપણા ભાઈઓ સોમવારે કે બીજા દીવસોમાં પણ મહાદેવજી પર ખુબ દુધ ચઢાવતા, તેમાં પણ સોમવતી અમાવાસ્યા હોય તો તો પછી પુછવું જ શું ? બધું દુધ બહારના એક નીશ્ચીત સ્થાનમાં ભેગું થાય, સડે, કીડા પડે, દુર્ગંધ મારે, વીદેશીઓ ફોટા પાડે અને તેમના દેશોમાં જઈને બતાવે કે જ્યાં ગરીબ બાળકોને દુધ પીવા મળતું નથી ત્યાં ભગવાનના નામે કેટલો દુર્વ્યય થાય છે વગેરે..
     એ જ મન્દીરમાં હું પ્રવચન કરતો હતો. મારું હૃદય કકળી ઉઠ્યું. અળખા થઈને પણ મારે તો મારું કર્તવ્ય બજાવવું જ જોઈએ. પુરા દોઢ કલાક સુધી મેં પ્રવચન કર્યું અને લોકોને સમજાવ્યું કે તમે ભગવાનને દુધ જરુર ધરાવો; બગાડો નહીં. બદામ–પીસ્તા–કેસર વગેરે નાખીને મણ બે મણ દુધ એક પાત્રમાં પ્રસાદ તરીકે આગળ ધરો અને પછી એ દુધ અનાથાશ્રમમાં મોકલી આપો. અનાથ બાળકોને પીવડાવો. ધર્મનો જયજયકાર થઈ જશે. અહીંના કાળાં બાળકો કહેશે કે વાહ, હીંદુ ધર્મ કેટલો સારો છે ! આપણને દુધ પીવડાવે છે, વગેરે વગેરે..
     મારી વાત ઘણાને ગમી, કેટલાકને ના ગમી; પણ શરુઆત આવી જ હોય. હમણાં જ મારા એક પરીચીત પટેલે પોતાની ભેંસનું દસ લીટર દુધ શીવજીને ધરાવી, બાલમંદીરનાં બાળકોને પીવડાવી દીધું. આ ધર્મક્રાન્તી છે. જો બધા જ આવો ઉપદેશ આપે તો ઘણો સુધારો થાય અને ઘણી અસ્વચ્છતા ઓછી થાય.
      આપણે ત્યાં પ્રાચીન કાળમાં ૠષીઓ સંધ્યા કરતા હતા. કદાચ ત્યારે મન્દીરો ન હતાં. સંધ્યામાં ખાસ કોઈ સામગ્રી જોઈતી નહીં. દર્ભાસન પર બેસીને બહુ જ સાદાઈથી સંધ્યા–પુજા થતી. પછી મહાત્મા ગાંધીજી પણ કશી જ સામગ્રી વીના પ્રાર્થના કરતા. તે એટલે સુધી કે દીપ તથા અગરબત્તી પણ નહીં વાપરતા; છતાં એમની પ્રાર્થનામાં મહાન શક્તી પ્રગટતી.
      સાચી વાત કરીએ તો આપણે મન્દીરોને કમર્શીયલ બનાવી દીધાં છે. એટલે બધા ભાવો પણ લખેલા હોય છે. ‘આ કરાવો તો આટલા પૈસા અને આ કરાવો તો આટલા પૈસા.’ ભેટની રકમ પ્રમાણે પ્રસાદ અપાય છે. આ બધું વ્યાપારીકરણ નહીં તો બીજું શું ? ભલે પૈસા લો; પણ મન્દીરોમાં સ્વચ્છતા તો રાખો ! પણ મોટે ભાગે આવું થતું નથી. પરદેશથી આવેલાં આપણાં ભાઈઓ–અહીંના પણ શીક્ષીત ભાઈઓને આવી અસ્વચ્છતાથી ભારોભાર ગ્લાની થાય છે. વ્યાપારી વૃત્તીથી તો ઘણા નાસ્તીક જેવા થઈ જાય છે. બીજીવાર જવાની ભાવના જ મરી જાય છે. જરુર છે સામગ્રી વીનાની ઉપાસનાની, જેથી મન્દીરો સ્વચ્છ રહે, લોકોની શ્રદ્ધા બની રહે અને વારમ્વાર જવાનું મન થાય.
     સામાન્ય જીવનમાં પણ આવી જ દશા દેખાય છે. પરદેશમાં આપણે સ્વચ્છતા, શીસ્ત, પ્રામાણીકતા, સમયપાલન વગેરે જોઈએ અને તેમનાં વખાણ કરીએ એટલે ઘણાને ના ગમે. ઘણા મને કહે : ‘તમે પરદેશનાં વખાણ બહુ કરો છો.’  હું કહું કે જે સાચું હોય અને પ્રેરણાદાયી હોય તે તો લખવું જ જોઈએ ! સ્વચ્છતા, શીસ્ત, પ્રામાણીકતા, સમયપાલન વગેરે ગુણો આપણામાં હોય તો હું આપણાં પણ વખાણ કરું. જરુર કરું; પણ બતાવોને !
     મેં આફ્રીકામાં પણ કોઈને ખુલ્લામાં કુદરતી હાજતે જતાં જોયો નથી. તેના કુબાની બાજુમાં જ ઘાસનું બનાવેલું સંડાસ જરુર હોય. ભલે પ્રજાનો રંગ કાળો છે; પણ તે ખુલ્લામાં એકી–બેકી બેસતાં નથી.
     એક વાર હું મુંબઈથી અમદાવાદ આવું. સાથે શ્રી. યશવંત શુક્લ અને એક અમેરીકન ભાઈ હતા. સવારનો પહોર અને રેલના પાટા ઉપર જ કેટલાય પુરુષો કુદરતી હાજતે બેઠેલા. પેલા અમેરીકન ભાઈએ મને પુછ્યું, ‘આ બધા અહીં લાઈનસર કેમ બેઠા છે ?’ હું ગુંચવાયો કે આ પરદેશીને હવે શું કહેવું ? ત્યાં તો યશવંતભાઈ મારી મદદે આવ્યા. તેમણે ઠાવકું મોઢું રાખીને કહ્યું, ‘આ બધા સવારની પ્રાર્થના કરવા બેઠા છે.’ હું મનમાં ને મનમાં હસી પડ્યો. મને ખબર છે કે આ જુઠાણું બહુ લાંબું ચાલવાનું નથી. મેં એક ઝુંબેશ ચલાવી કે હવે મન્દીરો બાંધવા બંધ કરો; સંડાસો બાંધો. મને આનન્દ છે કે આ વાત આપણા મોરારીબાપુએ પણ ઉપાડી છે. આ ધર્મક્રાન્તી છે.
     પરદેશની સ્વચ્છતાનું મુખ્ય કારણ તેઓ કચરો પાડતા જ નથી. સીગરેટ પીએ કે ચોકલેટ ખાય; કાગળ, કાં તો ગારબેજમાં નાખે કે પછી પોતાના ગજવામાં મુકી દે. રોડ ઉપર નાખે જ નહીં; તે એટલે સુધી કે કોઈ સ્ત્રી (આ મેં નજરે જોયેલું છે) પોતાનું કુતરું લઈને ફરવા નીકળી હોય અને એ કુતરું હાજત કરે તો તરત જ પેલી બાઈ પ્લાસ્ટીકની થેલીમાં તેનો મળ ઝીલી લે અને પછી ગારબેજ આવે ત્યાં નાખી દે. રસ્તામાં ના રહેવા દે. આવી ટેવો છેક બચપણથી જ તેમને સંસ્કારના રુપમાં અપાય છે. એટલે કચરો પાડતા જ નથી, સ્વચ્છતા આપોઆપ રહે છે. જ્યારે આપણે બધું જ રોડ ઉપર જ્યાં–ત્યાં–ગમે ત્યાં, ગમે તેમ ફેંકી દઈએ છીએ. એટલે વાળેલો રોડ હોય તો પણ થોડી જ વારમાં કચરો કચરો થઈ જાય છે.
     આપણે આધ્યાત્મીક પ્રજા છીએ (ભૌતીક નથી) એવો ઢંઢેરો ગુરુલોકો વારમ્વાર પીટ્યે રાખે છે અને પ્રજા એક કાલ્પનીક કેફમાં રાચતી રહે છે. એટલે ગુરુલોકો આત્માનો સાક્ષાત્કાર, ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર, કુંડલી જગાડવી, વીશ્વશાન્તી માટે યજ્ઞો કરવા, ૧૦૮ સપ્તાહ–પારાયણો કરીને પરલોક કેવી રીતે સુધરે તેની વાતો કરવી કે કૃષ્ણવીરહમાં ગોપીઓ કેવી રડતી હતી તે બધું સમજાવે, તેવી વાતો કરે. પણ જીવન કેવી રીતે જીવવું, સ્વચ્છતા–શીસ્ત–સમયપાલન વગેરે કેમ જાળવવાં તે ખાસ કોઈ શીખવાડતું નથી. આ બધા સામાન્ય, હલકા, તુચ્છ વીષયો છે તેમ સમજીને તેની ઉપેક્ષા થતી રહે છે. ધર્મગુરુજનોએ પુરો અભીગમ બદલવાની જરુર છે. સ્વચ્છતા અને શીસ્તને સર્વોચ્ચ પ્રાથમીકતા અપાવી જોઈએ. સમયપાલન પણ પોતાના દ્વારા જ સીદ્ધ કરી બતાવવું જોઈએ.
     પ્રજાનું આ પ્રાથમીક ઘડતર છે. જો આ પ્રાથમીક ઘડતર જ નહીં કરાય અને કુંડલી જગાડવાની કાલ્પનીક વાતો જ કરવામાં આવશે તો ગામેગામ ધારાવી જેવી જ દશા થઈ જશે. જો કે થઈ જ ગઈ છે. કલ્પનામાંથી બહાર નીકળીને આપણે વાસ્તવીકતાને સમજીએ અને સ્વીકારીએ, જેથી આપણે મહાન થઈએ, દેશ મહાન બને અને ધર્મ પણ  ઉજ્જવળ બને

(સ્વામી શ્રી. સચ્ચીદાનંદજી ના આભાર સહ)


Wednesday, 3 October 2012

एक किताब जो आज भी प्रासंगिक है।

संस्मरण
           संजीव खुदशाह
सन् १९८३-८४ के आस-पास जब मैं छठवीं क्लास में था। समाज के सक्रीय कार्यकर्ताओं की बैठक में, मै भी शामिल हो जाया करता था। वहीं पर पहली दफा यह तथ्य सामने आया कि हमारे बीच के एक सुप्रीम कोर्ट के जज (वकील है ये जानकारी बाद में हुई) है, जो समाज के लिए भी काम कर रहे है। मुझे इस जज के बारे में और जानने की उत्सुकता हुई, किन्तु ज्यादा जानकारी नही मिल सकी । इस दौरान मैने डा. अम्बेडकर की आत्मकथा पढ़ी। दलित समाज के बारे में और जानने पढ़ने की इच्छा जोर मार रही थी। रिश्ते के मामाजी जो वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, मुझे किताबे लाकर देते थे और मै उन्हे पढ़कर वापिस कर देता था । उन्हेाने अमृतलाल नागर की 'नाच्यो बहुत गोपाला` उपन्यास लाकर दी परिक्षाएं नजदीक होने के कारण उसे मै पूरा न पढ़ सका । पढ़ाई को लेकर बहुत टेन्शन रहता था। माता-पिता को मुझसे बड़ी अपेक्षाऐ थी जैसा कि सभी माता-पिता को अपने बच्चों से रहती है। चूंकि मै मेघावी छात्र था इसलिए कक्षा में अपना स्थान बनाए रखने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ती थी। इस समय मेरे मन में समाज के लिए कुछ करने हेतु इच्छा जाग चुकी थी इसलिए कम उम्र का होने पर भी मै सभी सामाजिक गतिविघियों में भाग लेने लगा। इसी दौरान मामाजी ने मुझे यह किताब लाकर दी ''मै भंगी हूं`` इसे मैने दो-तीन दिनों में ही पढ़  डाली। मन झकझोर देनेवाली शैली में लिखी इस किताब ने मुझे बहुत अंदर तक प्रभावित किया। चूंकि मेरी आर्थिक हालत अच्छी नही थी, इसलिए इस किताब को मै खरीद नही पाया। पिताजी की छोटी सी नौकरी के साथ घर का खर्च बड़ी कठिनाई से चल पाता था।
मैं भंगी हूं किताब पढ़ते समय भी मुझे यह जानकारी नही थी। कि ये वही सुप्रीम कोर्ट के जज है, जिनके बारे मे मैने सुना था। बाद में मुझे अन्य बुद्धि जीवियों से मुलाकात के दौरान ज्ञात हुआ कि वे जज नही बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है, जिन्होने मै भंगी हूं किताब की रचना की है। मैने एक चिट्ठी एड. भगवानदास जी के नाम लिखी, जिसमें मै भंगी हूं की प्रशंसा की थी।
अत्यधिक सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण तथा चिन्तन के कारण मै स्कूल की पढ़ाई की ओर ध्यान नही दे पा रहा था। माता-पिता चिन्तित रहने लगे। मां ने अपने पिता यानी मेरे नानाजी को यह बात बताई । नानाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ-साथ समाज-सेवक भी थे। मै उनसे बहुत प्रभावित था। मै नानाजी की हर बात को बड़े ध्यान से सुनता था। वे रिलैक्स होकर बहुत रूक-रूक कर बाते करते थे। उन्होने मुझे एक दिन अपने पास बिठाकर  पूछा कि -
''तुम क्या करना चाहते हो..?``
''मै अपने समाज को ऊपर उठाना चाहता हूं।`` मैंने गर्व से अपना जवाब दिया। यह सोचते हुए कि नानाजी मेरा पीठ थपथपायेगें। मेरा उत्साहवर्धन करेगें।
''जब तुम खुद ऊपर उठोगे तथा ऐसी मजबूत स्थिति में पहंुच जाओगे कि तुम्हारे नीचे आने का भय नही होगा, तभी तो तुम दूसरों को ऊपर उठा सकोगे। ये तो बड़े दुख की बात है कि तुम तो खुद नीचे हो और दूसरों को उपर उठाना चाहते हो। ऐसी उल्टी धारा तो मैने कही नही देखी।``-उन्होने कहा उनकी इस बात का मेरे जेहन में बहुत असर हुआ और सामाजिक गतिविधियों पर से ध्यान हटाते हुए मैने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाना प्रारंभ किया । १९९८ में मुझे शासकीय नौकरी मिली, इसी बीच मै सुदर्शन समाज, वाल्मीकि समाज के कार्य-क्रमों में एक दर्शक की भंाति जाता था। मुझे सुदर्शन ऋषि का इतिहास जानने की इच्छा होती मै इस समाज के नेताओं से इस बाबत पूछताछ करता तो सब अपनी बगले झाकनें लगते। मैने इसका इतिहास विकास उत्पत्ति हेतु सामग्री इकट्ठी करनी शुरू की। मैं जैसे-जैसे किताबों का अध्ययन करता गया , मेरी आंखो से धुंध छॅटती गई। अब सुदर्शन ऋषि, वाल्मीकि ऋषि एवं उनके नाम पर समाज का नामाकरण मुझे गौण लगने लगा। डा. अम्बेडकर की शूद्र कौन और कैसे ? तथा अछूत कौन है? पढ़ी तो पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई। दलित आन्दोलन से ही समाज ऊपर उठ सकता है, मुझे विश्वास हो गया। मैने अपनी चर्चित पुस्तक ''सफाई कामगार समुदाय`` पर काम करना प्रारंभ किया । कई किताबों, लाइब्रेरियों की खाक छानी बुद्धिजीवियों के इन्टरव्यू लिये। इसी परिप्रेक्ष्य में मेरा दिल्ली आना हुआ और मेरी मुलाकात एड. भगवानदास जी से हुई। मैने पहले उनसे फोन पर बात की, उन्होने शाम को मिलने हेतु समय दिया। जब शाम को फ्लैट में उनसे मुलाकात हुई तो देखा सफेद बाल वाले, उची कद के बुजुर्ग कक्ष मे किताबों से घिरे बैठे है। मैने उन्हे बताया कि मै उनकी किताब से बहुत प्रभावित हूं तथा उन्हे एक चिट्ठी भी लिखी थी । अभी मै इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूं। उन्होने कहा चिट्ठी इस नाम से मुझे मिली थी । मैने सफाई मुद्दे पर कई प्रश्न पूछे उन्होने बड़ी ही संजीदगी के साथ मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया । उन्हे यकीन नही हो रहा था कि मै ऐसा कोई गंभीर काम करने जा रहा हूं। वे इसे मेरा लड़कपन समझ रहे थे । उनका व्यवहार, उनके मन की बात मुझे अनायास ही एहसास करा रही थी। वे कह रहे थे लिखने-विखने मे मत पड़ो और खूब पढ़ो । उन्होने अंग्रेजी की कई किताबे मुझे सुझाई । मैने उनको नोट किया। ये किताबे मुझे उपलब्ध नही हो पाई। शायद आउट आफ प्रिन्ट थी । उन्होने अपनी लिखी कुछ किताबे मुझे दी और अपने पुत्र से कहने लगे, इनसे किताब के पैसे जमा करा लो । मैने एक किताब ली और शेष किताबे पैसे की कमी होने के कारण नही ले सका । यही मेरी उनसे पहली मुलाकात थी । उनसे मैने उनकी जाति सम्बन्धी प्रश्न पूछा, लेकिन वे टाल गये । शायद वे मुझे सवर्ण समझ रहे होगें। मै लौट आया ।
इस समय राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक श्री अशोक महेश्वरी जी ने इस किताब को प्रकाशित करने हेतु सहमति दे दी थी। २००५ को यह किताब प्रकाशित होकर बाजार में उपलब्ध हो गई। नेकडोर ने सन २००७ को दलितों का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया। उन्होने मुझे सफाई कामगार सेशन के प्रतिनिधित्व हेतु आमंत्रित किया। दिल्ली में हुए इस कार्यक्रम में एड. भगवानदास जी भी आये थे। मैने उनसे मुलाकात की एवं हालचाल पूछा लेकिन वे मुझे पहचान नही पा रहे थे। शायद उनकी स्मरण-शक्ति कुछ कम हो गई थी। कुछ लोग विभिन्न भाषा में ''मै भंगी हूं`` किताब के अनुवाद प्रकाशित होने पर बधाई दे रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ अनुवाद के बारे मे उन्होने अनभिज्ञता जाहिर की। वे बधाई सुनकर बिल्कुल नार्मल थे। कोई घमंण्ड का भाव नही था। सबसे साधारण ढंग से मुलाकात कर रहे थे।
जब सफाई कामगारों पर सेशन प्रारंभ हुआ तो वे स्टेज में मेरी बगल में बैठे थे। मुझे अपने बचपन के वे दिन याद आने लगे, जब सामाजिक गतिविधियों में इनके बारे में चर्चा सुना करता था। बड़े ही गर्व से लोग इनके कार्यो की प्रसंशा करते थे। आज मै अपने-आपको सबसे बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि उनके साथ मुझे वक्तव्य देने का मौका मिला। स्टेज पर ही उन्होने मुझसे पूछा-
''संजीव खुदशाहजी, आप ही है न..?``
''जी हां`` -मैने कहां ।
''मैने आपकी किताब देखी, बहुत ही अच्छी लिखी है आपने । इस विषय पर इस तरह की ये पहली किताब है।`` - उन्होने कहा ।
इतना सुन कर मेरी आंखे नम हो गई। मैने उनको धन्यवाद दिया और कहा - ''आदरणीय इस किताब में आपका भी जिक्र है। मैने शोध के दौरान आपका इन्टरव्यू भी लिया था।``
वे मेरी ओर देखते हुए अपनी भृकुटियों में जोर डाल रहे थे, साथ ही सहमति में सिर भी हिला रहे थे।
आज उनकी जितनी भी किताबे उपलब्ध है, वह भंगी विषय पर पहले पहल किये गये काम का उदाहरण है। वे ये कहते हुए बिल्कुल भी नही शर्माते है कि उन्हे हिन्दी नही आती (आशय संस्कृत निष्ठ हिन्दी से है।)। फिर भी साधारण भाषा में लोकप्रिय साहित्य की रचना उन्होने की है। अपनी शैली के बारे में वे लिखते है कि मैं भागवतशरण उपध्याय की ''खून के छीटे इतिहास के पन्ने पर पुस्तक की शैली से प्रभावित हूं। अंग्रेजी और उर्दू भाषा पर वे अपना समान अधिकार समझते है। बावजूद इसके हिन्दी में उनकी कृति ''मैं भंगी हूं`` आज भी प्रासंगिक है।

 मेहतर का घर है

अमित श्रीवास्तव ने चाय की चुस्की लगाई और आर.एल.समुन्द की ओर मुखातीब होते हुए गहरी सांस भरकर कहने लगे- ‘‘यार एक स्टेटस के बाद तो जातपात सब खत्म हो जाता है।’’ आर.एल.समुंद के पास कोई शब्द नही था इस वाक्य का जवाब देने के लिए क्योकि कई बार इस मुद्दे पर लम्बी बहस हो चुकी थी। अमित श्रीवास्तव यही सिध्द करने की कोशिश करते की एक बार आरक्षण का लाभ लेकर सवर्णो की बराबरी करने के बाद जाति का महत्व खत्म हो जाता है और ऐसे परिवार को आरक्षण का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। लेकिन श्री समुंद उन्हे बताते कि वर्ग बदलने से जाति खत्म नही होती। जाति का कलंक तो साथ चलता है। जब कलंक नही मिटा, भेदभाव नही मिटा, तो आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं क्यों खत्म हो। लेकिन अमित श्रीवास्तव अड़ जाते ‘‘बस यही तुम लोगों की ओछी सोच है। आरक्षण पा कर हमारे बराबर तो आ गये हो लेकिन सोच में आरक्षण कहा ? इसलिए दकियानूसी विचारधारा है तुम्हारी।’’ वे तैश में आ जाते और जोर देकर कहते- ‘‘तुम जैसे व्यक्तियों के व्दारा आरक्षण का लाभ बार-बार लेने के कारण ही तो तुम्हारा बाकी समाज पिछड़ा है तुम्हे तो चाहिए की उन्हे भी मौका दे।’’ श्री समुन्द कहते ‘‘मौका तो सभी को मिलता है वे भी प्रतियोगिता में भाग लेते है। अब तुम कहते हो की हम प्रतियोगिता में भाग न ले आरक्षण का लाभ न ले, ताकि वे खाली सीट अंत में उपयुक्त उम्मीदवार नही है कहकर तुम्हारे लिए आरक्षित हो जाये।’’
इस प्रकार दोनो में घंटो विवाद चलता रहता कभी आरक्षण को लेकर तो कभी जाति या वर्ग को लेकर। बातचीत भी क्यों न हो आखिर दोनो कालेज के समय के दोस्त जो थे। साथ में ही वे कम्पीटिशन पास करके नौकरी पर लगे। मि. समुन्द को आरक्षण से नौकरी तो जरूर लगी लेकिन वह मेघावी छात्रों में था। बल्कि पढ़ाई में वह अमित से बीस ही था दोनो ने ट्रेनिंग भी साथ में की, कई साल साथ में काम करने के कारण दोनों में गहरी मित्रता हो गई, मित्रता भी ऐसी की जिसमें औपचारिकाताओं का नामों निशान नही। जितना कार्यालय में निजता उतना ही पारिवारीक अपनापन  भी। अक्सर एक दूसरे के घर आना जाना होता था। लेकिन केवल एक मुद्दे पर ही दोनो में बहस हो जाया करती, वर्ग , जाति एवं आरक्षण। समुन्द हर बार अपनी बातों में नरमी बरतता था क्योंकि उसको अमित की मित्रता खो जाने का भय रहता था। उसे लगता कि उसके करीब आया एक मात्र सवर्ण मित्र कही हाथ से चला न जाय। यदि ऐसा हुआ तो वह अपने आप को दलित समझने लगेगा। शायद उसे भ्रम था कि मि. श्रीवास्तव के साथ घुल-मिल जाने के कारण वह भी सवर्णो की जमात मे शामिल हो गया। लेकिन जब भी कार्यालय या दोस्तों के बीच अमित की मौजूदगी में इस मुद्दे पर बहस होती तो उसे बड़ी शर्मिदगी उठानी पड़ती। उसे लगता आरक्षण लेकर उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। और उसका खास दोस्त अमित इस मौके पर समुन्द को जलील करने का कोई मौका हाथ से न जाने देता। दोस्ती की सारी मर्यादा को ताक में रखकर आरक्षण के नाम पर समुन्द को नीचा दिखाने की कोशिश करता। यदि समुन्द अपने पक्ष में कुछ बोलता तथ्य देता तो नक्कार खाने की तूती की तरह उसकी आवाज दबा दी जाती। अगर किसी प्रकार प्रतिवाद में सहमति बनती तो इस पर आकर बात अटक जाती की एक ही आदमी को बार-बार आरक्षण नही लेनी चाहिए क्योंकि बाकी लोगो को आरक्षण का लाभ नही मिल पाता है। समुन्द इसके जवाब में तर्क देता कि आरक्षण लाभ मिलना तो दूर, अभी तक बैकलाग तक नही भर पा रहे है।
लेकिन जाति के कलंक की बात उसके जुबां पर नही आ पाती थी। शायद उसके अंदर बैठा दलित मन ऐसा करने में सकुचाता था। कई बार मन में आई इन झंझावतों की चर्चा अपनी पत्नी से करता। वह उसे समझाती कहती जाने दिजिए न। समय आयेगा तो सब ठीक हो जायेगा। वे अगर दलित जाति में पैदा होते तो जानते दलित का दर्द।

आफिस के पास कालोनी में समुन्द का सरकारी आवास था। सामने की गली में थोड़ा आगे कि ओर बच्चों का गार्डन था जिसमें फूल पत्ते कम फिसल पट्टीयां ज्यादा थी। कुछ टूटी हुई तो कुछ टूट कर बूढ़ो एवं बड़ो के बैठने के काम आती थी। घर के पिछवाड़े एक ब्लाक ओर था। उसके पीछे फिर एक गली इस गली पर ही अमित श्रीवास्तव का मकान था। अमित का सारा परिवार पढ़ा लिखा था। पिता संभाग में ज्वाईट कमीशनर भाई पुलिस इन्सपैक्टर तथा बहन आर्मी में डाक्टर थी। वही दूसरी ओर आर.एल.समुंद का बड़ा भाई नगरपालिका में सफाई कर्मी पिता नगरपालिका में मुकरदम थे। जैसे तैसे पढ लिखकर समुन्द सरकारी नौकरी पा गया। लेकिन बड़ा भाई बारहवी पास था, इसके बावजूद नगर पालिका द्वारा उसे मैला उठाने कि नौकरी दी। कई बार रेल्वे, बैंक आदि का फार्म भरा लेकिन कही भी सलेशन नही हो पाया। होता भी कैसे क्योंकि बारहवी पास करते ही उसे नगरपालिका में नौकरी करनी पड़ी, घर जो चलाना था। पिता की श्वांस की बिमारी के कारण वे नौकरी नही कर पा रहे थे। और वह छुट्टी लेता तो घर कैसे चलता, इसी कारण वह काम्पीटिशन की तैयारी नही कर पाया। आज इसी मैला ढोने की नौकरी को ही अपनी नियती मान चुका है। जब भी वह आर.एल.समुन्द के पास मिलने के लिए जाता आस पड़ोस के लोग नाक-भौं सिकोड़ते, आपस में कानाफूसी करते। शायद बड़े भाई का रहन सहन कालोनी के अनुरूप नही था। लेकिन इसी बड़े भाई ने समुन्द को इस काबील बनाया कि वह सरकारी इज्जदार नौकरी पा सके। इसलिए समुन्द उनकी खूब इज्जत करता था।

कुछ अर्से बाद अमित श्रीवास्तव ने शहर में एक मकान ले लिया और वे वहां ‍शिफ्ट कर गये। चूकि समुन्द से उनकी करीबी थी इसलिए अमित ने सलाह दि की इसी कालोनी में थोड़ा आगे जमीन का टुकड़ा बिकाउ है वे चाहे तो वहां जमीन ले सकता है। जहां भविष्य में मकान बनाया जा सके। समुन्द को भी जमीन लेने की बड़ी इच्छा थी ताकि अपना खुद का मकान बनाया जा सके। उसका पूरा जीवन सरकारी मकान में ही कटा। पहले तो नगरपालिका के तंग बस्ती में, फिर नौकरी लगने के बाद इस मकान में। आर.एल.समुन्द ने जैसे-तैसे करके इस जमीन को खरीद ही लिया। अब समस्या वहां घर बनाने की थी। इसके लिए उसने गृहऋण , प्रोविडेंडफंड आदि से व्यवस्था कर ली। इस प्रकार घर बनने का काम भी चालू हो गया अब हर रोज इस नये मकान की ओर उसे जाना पड़ता। रास्ते में अमित का घर भी पड़ता था। थोड़ी देर वह वहां रूकता गपशप होती फिर वह अपने मकान के निर्माण की प्रगति एवं देखरेख मे चला जाता। अब तक समुन्द के घर का नीव तक का कार्य पूर्ण हुआ था। शेष कार्य के लिए ट्रक से ईट रेत सीमेंन्ट आदी लाया जा रहा था।
अबजब भी अमित के घर आना होता तो भाभी (अमित की पत्नी) तुरंत चाय लाकर देती और समुन्द अमित के बीच फिर किसी न किसी मुद्दे पर बहस छिड़ जाती। एक बार अमित श्रीवास्तव ने कहा - ‘‘देख यार अब बता तेरे मेरे में क्या अंतर तू भी अपना खुद का घरवाला हो गया। लेकिन तेरे बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा मेरे बच्चों को नही। बता सही में प्रताड़ित कौन है।’’
समुन्द ने कहा -‘‘ठीक कहता है यार मै तेरी बात मानता हूं अब तेरे मेरे में कोई अंतर नही है। जब कोई अंतर नही है तो तू क्या अपनी बेटी की शादी मेरी बेटे से करेगा?’’
अमित को ऐसे लगा जैसे उसके कानों में कोई चैड़े पंजे का झापड़ रसीद कर दिया हो। चारों और अंधेरा छा गया। आवाक सा रह गया था वो। आचानक कोई भी जवाब नही दे पाया। बच्चों तक यह बात पहुंच गई जो पहले से ही पारिवारीक मित्र तो थे ही।  अमित श्रीवास्तव की पुत्री जिसे अभी-अभी कालेज में दखिला मिला था। वह यह समझ नही पा रही थी कि पिता मौन क्यों रहने लगे ऐसी क्या बात हो गई अंकल के साथ। उसे सारा मसला पहेली की तरह लग रहा था। पापा की चुप्पी उसे और रहस्यमय बनाती थी।
छुट्टी के दिन अमित अपने परिवार के साथ अवकाश का लाभ ले रहे थे तभी उसकी पुत्री ने उस पहेली का हल पुछना मुनासीब समझा वे अपने पिता से पूछ बैठी- ‘‘बताओं न पिताजी आखिर समुन्द अंकल और हम में क्या अंतर है। आप हमेशा समुन्द अंकल से कहते आये हो,  कि हमारे और तुम्हारे में कोई अंतर नही, लेकिन उस दिन से आप चुप क्यो हो गये? आखिर अंतर है कहां?’’
अमित अपनी पुत्री से मित्रवत व्यवहार करते थे। विषय साम्प्रदायिक होने के बावजूद अपनी पुत्री के सम्मुख मौन रहना उसे अपनी हार की तरह प्रतीत हो रहा था। यह प्रश्न उसके पिता होने के वजूद को भी ललकार रहा था। उसने सहज होते हुए कहा- ‘‘बेटा उस दिन तो मै चुप हो गया था लेकिन तभी से मै आज तक उनमें और हमारे में अंतर का मर्म जानना चाह रहा हूं लेकिन अभी तक मै सभी संभावित सभी उत्तर से सहमत नही हूं’’
इतने में कालबेल की घंटी बजी अमित की पुत्री ने दरवाजा खोला। पीछे-पीछे अमित भी बाहर आ गये।
‘‘कोई ट्रक ड्रायवर है इंटे लेकर आया है किसी का पता पूछ रहा है।’’ अमित की पुत्री सुमिता ने अपने पिता को बताया।
ड्रायवर, ट्रक से उतरा उसके हाथों में पर्ची थी वह अमित को दिखाते हुए पता पूछ रहा था। उस पर्ची में गंतव्य का पता लिखा था।
रामलाल समुन्द
(मेहत्तर का घर है)
अरविन्द नगर
अब अमित श्रीवास्तव को सारे प्रश्नों का जवाब मिल चुका था।

(यह कहानी संजीव खुदशाह द्वारा लिखित एवम दलित साहित्य कहानी कोश एवं मलमूत्र ढोता भारत में प्रकाशित है)